معرفی واحد کنترل کیفی

در واحد کنترل کیفی این شرکت، ساخت تمامی گسکتهای استاندارد و حتی گسکتهایی که ابعاد آنها در استانداردهای مربوطه وجود ندارد لیکن روش ساخت آنها مطابق با استاندارد است، تحت نظارت پرسنل مجرب و بر اساس تمام ضوابط مطرح شده در استاندارد مرحله به مرحله بر اساس برنامه کنترل کیفی  ( QCP ) کنترل گردیده و از ابتدا تا انتهای ساخت گسکت، بر اساس برنامه بازرسی تست  ( ITP )  ارائه شده توسط مشتری قابل ردیابیست.

QC2

QC1-300x230

QC3