تبدیل واحدها به صورت آنلاین


توسط این نرم افزار میتوانید به صورت آنلاین واحد های مختلف را به
یکدیگر تبدیل کنید
.

ابتدا واحد اول و دوم را انتخاب کنید. سپس با ورود مقدار در هر یک
از واحد ها، مقدار تبدیل شده در واحد دیگر نمایش داده می شود
.


تبدیل واحد طول

واحد اول :

واحد دوم :

نتیجه :

——————————–


تبدیل واحد وزن

واحد اول :
واحد دوم :
نتیجه :

——————————–


تبدیل واحد پول کشورها

واحد اول :

واحد دوم :

نتیجه :

——————————–


تبدیل واحد حجم

واحد اول :
واحد دوم :
نتیجه :

——————————–


تبدیل واحد درجه حرارت

واحد اول :

واحد دوم :

نتیجه :

——————————–


تبدیل واحد مساحت

واحد اول :
واحد دوم :
نتیجه :

——————————–


تبدیل واحد زمان

واحد اول :

واحد دوم :

نتیجه :

——————————–


تبدیل واحد شمارش

واحد اول :
واحد دوم :
نتیجه :

——————————–


تبدیل واحد حجم ذخیره سازی کامپیوتری

واحد اول :
واحد دوم :

نتیجه :


 

UnitConversion.org
the
ultimate unit conversion resource.