واحد ساخت، مهندسی معکوس و تعمیرات تجهیزات ثابت و دوار

واحــد تعمیــرات تجهیــزات ثابــت، دوار و شــیرآلات صنعتــی ایــن شــرکت در محــل کارخانــه شــماره یــک بــا حــدود ۱۵۰۰ متــر مربــع فضــای کارگاهــی واداری، بــا تکیــه بــر دانــش فنــی وتجربیــات پرســنل کارآزمــوده ومجــرب خــود باهــدف بومی ســازی عملیــات تعمیــر و نگهــداری و نیــز انجــام عملیــات مهندســی معکــوس تجهیــزات صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی و نیروگاهــی کشــور در زمینــه ارائــه مشــاوره، پیشــنهادات فنــی و راهکارهــای مناســب و انجــام خدمــات زیــر، کمــک شــایانی را بــه کارفرمایــان محتــرم خــود نمــوده اســت:

Tamir

۱- Re-tubing، بازسازی Baffle, Tube Sheet, Shell انواع مبدلهای حرارتی

۲- تعمیر و بازسازی انواع پمپها و کمپرسورهای رفت و برگشتی و گریز از مرکز

۳- تعمیر و بازسازی بدنه و قطعات داخلی انواع شیرآلات صنعتی

نظیر Stem, Cage, Plug, Seat با تکیه بر تکنیکهای جدید نقطه یابی با دستگاههای CMM و به روش Optic، انجام انواع پوششکاری (Metal Spray, Tungsten Carbide Coating و …) و ساخت مجموعه واشرهای آب بندی، عملیات Stem Extension و نهایتاً تست هیدرو استاتیک توسط Test Bench با قابلیت تست نشتی آب (High Pressure Closure Test)، تست نشتی هوا (Low Pressure Closure Test) و تست بدنه (Shell Test) بر روی انواع ولو های فلنجی، جوشی و غیره.

بعنــوان نمونــه ای از خدمــات صــورت گرفتــه ایــن شــرکت میتــوان بــه تعمیــر شــیرآلات پروانــه و یاشــیرآلات توپــی، انجــام عملیــات مهندســی معکــوس جهــت ســاخت قطعــات یدکــی شــیر آلات صنعتــی (Stem, Seat, Plug) ، تعمیــر قطعــات جانبــی پمــپ وکمپرسور(پیســتون، شــافت و…) بــرای شـــرکتهایی نظیــر پتروشــیمی کاویــان، پلیمــر آریــا ساســول، پتروشــیمی شــهید تنــد گویــان، شــرکت نفــت فــلات قــاره (منطقــه قشــم) ونیــروگاه ســیکل ترکیبــی دماونــد اشــاره نمــود.

tamir1