شرح قراداد: تامین اقلام پایپینگ متریال مربوط به پروژه راه اندازی زودهنگام برای طرح موقت پیشنهادی منیفولد (پروژه یاران جنوبی).
کارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن).
پیمانکار پروژه: شرکت پارس کیهان.

001