گسکت های اسپیرال وند

DimensionsForSpiralWoundGasket

ASME B16.21

ASME-B16.21

گسکت های RTJ

DimensionsForRTJGasket

ASME B16.20

ASME-B16.20

گسکت های عایق حرارتی

DimensionsForGasketInsulationKit

گسکت های Flat

DimensionsForFlatGasket

ASME B16.47

ASME-B16.47