• این شـرکت ضمن بهره گیری از تجربه و دانش نیروهای متخصص خود جهت ارائه محصـولات باکیفیت برتر و رضایت مشـتریان به کسب افتخارات ذیل نائل گردیده است.

  ۱- قرارگیری در وندور لیست چهارشرکت اصلی وزارت نفت
  ۲- دریافت گواهی عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
  ۳- اخذ تاییدیه شرکت نفت و گاز پارس
  ۴- اخذ تاییدیه شرکت مناطق نفت خیز جنوب (گچساران)
  ۵- اخذ تاییدیه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
  ۶- اخذ تاییدیه شرکت ملی گاز ایران
  ۷- اخذ تاییدیه شرکت مهندسی توسعه گاز ایران
  ۸- اخذ تاییدیه شرکت گاز پارس جنوبی
  ۹- دریافت تقدیرنامه از پالایش نفت تهران، بندرعباس و ...
  ۱۰- دریافت تقدیرنامه از پتروشیمی مارون، مروارید و ....

1 (1)

1 (1)

تاییدیه شرکت CPECC

CPECC_001

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

1 (5)

1 (4)

1 (4)

1 (3)

1 (2)

1 (9)

1 (8)

1 (8)

1 (7)

1 (7)

1 (6)

1 (16)

1 (15)

1 (14)

1 (14)

1-13

1 (13)

1 (12)

1 (11)

1 (11)

1 (10)

1 (10)

1 (9)

1 (17)

1 (12)

1 (5)

1 (3)

1 (26)

1 (24)

1 (23)

1 (22)

1 (21)

1 (20)

1 (19)

1 (18)

1 (2)

1 (25)