انسان همیشه تمایل دارد که متمایز از دیگران باشد. این حس در برخی انسان ها از کودکی شروع می شود و سوابقی را برای او بوجود می آورد تا همواره با تکیه بر آن سوابق ، وجه تمایز را حفظ نماید. لیکن استمرار این امر در سنین بالا به تنهایی امکان پذیر نبوده و نیاز به همراهی اشخاصی دارد که ایشان نیز تمایل به تفاوت را دارا باشند. شرکت آتبین ایستا مجموعه ای از انسانهای متفاوت است که هدف ایشان حفظ متمایز بودن مجموعه است. در اینجا بایستی از تمامی افرادی که در به حقیقت پیوستن این مهم تاثیر گذار بوده و هم اکنون نیز هستند، به واسطه هدف والایشان تشکر نمود.

director