گسکت با پوشش فلزی

DMJ_BI_001

گسکت رینگ جوینت

RTJ_BI_001

گسکت اسپیرال وند

SWG_BI_001

کیت های عایقی

Insulation_BI_001

گسکت شیار دار

Kammprofile_BI_001

گسکت مسطح غیر فلزی

Flat_BI_001

شیت ها

Sheet_BI_001

اورینگ

RTJ_BI_001

پکینگ

Packing_BI_001

نوار های درزگیر

Tape_BI_001